วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เผือกทั้งแผ่นดิน - พระเจ้าช้างเผือก - White elephant

...
วันที่:  16 Aug 2010, 21:00
ในวาระครบรอบ ๑๑๐ ปีชาตกาลของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดฉายภาพยนตร์แห่งสันติภาพ
: พระเจ้าช้างเผือก ผลงานภาพยนตร์เพื่อสันติภาพที่สุดของโลก เป็นผลงานภาพยนตร์ที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งของชาติ และเป็นภาพยนตร์ที่เผยแผ่และเชิดชูสันติภาพที่สุดเรื่องหนึ่งของโลก อำนวยการสร้างโดยนายปรีดี พนมยงค์ ร่วมสร้างประวัติศาสตร์พร้อมกัน ฉายภาพยนตร์เรื่อง พระเ...จ้าช้างเผือก พร้อมเพรียงกันในวันเวลาเดียวกันทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด ๗๖ ที่ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็น “วันสันติภาพไทย” เวลาหลังเคารพธงชาติเย็น
สถานที่จัดฉาย:
เชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
พะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
แพร่ พิพิธภัณฑ์เสรีไทย
แม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
อุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มุกดาหาร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ยโสธร สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดยโสธร
ร้อยเอ็ด สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
เลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์
ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
หนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
หนองบัวลำภู มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
วิทยาลัยเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
กรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชัยนาท มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นครนายก คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
นครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นนทบุรี วิทยาลัยราชพฤกษ์
ปทุมธานี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พิจิตร วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุร
สุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
อ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
อุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
จันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ชลบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
ตราด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรา
ปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
ระยอง โรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซ
สระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เขตพื้นที่ตาก
ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน วิกหัวหิน
เพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
กระบี่ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จังหวัดกระบี่
ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
ตรัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
พังงา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดพังงา
พัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ภูเก็ต filmsick ร้านหนังสือ 2521
ระนอง วิทยาลัยเทคนิคระนอง
สตูล โรงเรียนสตูลวิทยา
สงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
http://fuse.in.th/calendar/2010-08-16/3304 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...