วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ข้างหลังภาพ - บางระจัน Behind the painting - Bangrajan

...ไฟล์ใหญ่ๆ กับหนังเก่าๆ
เชิญยล

ผู้กำกับ:  ธนิตย์ จิตนุกูล
นำแสดงโดย:  วินัย ไกรบุตร, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, จรัญ งามดี, ชุมพร เทพพิทักษ์, บงกช คงมาลัย, สุนทรี ใหม่ละออ, อรรถกร สุวรรณราช, ภูธฤทธิ์ ยิ่งนานสุข, สุรเชษฐ์ เลาะสูงเนิน, ใจ พงษ์ศักดิ์, ภาสกร อักษรสุวรรณ, นิรุต สาวสุดชาติ, สมนึก แก้ววิจิตร, ธีรยุทธ ปรัชญาบำรุง, พิเศษ สังข์สุวรรณ, ธีรนิติ์ ธำรงวินิจฉัย, กฤษณ์ สุวรรณภาพ
ข้างหลังภาพ (2544)
ผู้กำกับ:  เชิด ทรงศรี
นำแสดงโดย:  คารา พลสิทธิ์, ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, วันชาติ ชุณห์ศรี, ธิดา สิงห์จันทร์, ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ, ปรีดา จุลละมณฑล, พิราวรรณ ณ นคร, นวลปรางค์ ตรีชิต, รศ.จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย, ผศ.วันชัย ธนะวังน้อย, วรรณษา ทองวิเศษ, อนูวรรณ ปรีญานนท์, พันธสัญญ์ อังคู่ธาร, พิพัฒน์ เลิศสุทธิผล 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...